Skoči na glavno vsebino

IGE 2019

5. mednarodna konferenca

INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET

Poljčane, Špitalič in Žička kartuzija, 22. – 24. novembra 2019

22. – 24. novembra bo v Poljčanah, Špitaliču in Žički kartuziji potekal edinstven dogodek v evropskih in svetovnih prizadevanjih za trajnostni razvoj. Konferenco o prihodnosti Evrope v nemirnem svetu, s poudarkom na integraciji potencialov za trajnostno pot, organiziramo Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Vrtec Slovenske Konjice in Razvojna agencija Savinjske regije, v sodelovanju z več drugimi institucijami in organizacijami.

Mednarodna konferenca 22. – 23. novembra se bo skupaj s spremljajočim programom (24. 11.) odvijala okrog naslednjih tem in vsebinskih sklopov:

 • Integralna zelena Evropa kot celosten pristop za udejanjanje nove agende za Evropo.
 • Integralni pristopi v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Aziji, obetavna pot trajnostnega razvoja za blaginjo vseh, ki naj bo podprta prek razvojnega sodelovanja z Evropsko unijo, lahko pa tudi obogatijo izobraževanje in usposabljanje migrantov iz teh regij.
 • Slovenija kot pilotna dežela integralnega zelenega gospodarstva in družbe – pristop, ki ga živimo in razvijamo v različnih skupnostih in organizacijah.

5. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet je namenjena socialnim inovatorjem z različnih področij in različnih sektorjev (od globalnih izzivov do razvoja regij in lokalnih skupnosti ter vzgoje in izobraževanja), vključujoč odločevalce in oblikovalce razvojnih politik. Potekala bo v prostorih Vrtca Poljčane, Dravinjska cesta 28 (22. 11.), Vrtca Špitalič, Špitalič pri Slov. Konjicah 2 (23. 11.), v Špitaliču in v Žički kartuziji (24. 11.). Zasnovana je na leta 2016 izdani knjigi Integral Green Slovenia, na aktualni predstavitvi integralnega pristopa v slovenščini (Integralna serija) in na predhodnih dogodkih na temo integralne zelene tehnologije in družbe. Sodelovalo bo tudi več strokovnjakov mednarodnega centra Trans4m.

Več informacij o dogodku v napovedi. Konferenca bo potekala v slovenščini, z zagotovljenim prevodom v angleščino.

Predstavitve s konference >

Novica o konferenci na spletni strani Trans4m >

Napoved dogodka IGE 2019

IGE 2019 Conference announcement (v angleščini)

Kaj je namen konference?
 • Konferenca o prihodnosti Evrope v nemirnem svetu, s poudarkom na integraciji potencialov za trajnostno pot, je namenjena predstavitvi zamisli o Evropi kot integralnem zelenem gospodarstvu in družbi.
 • Prepoznati integralni pristop v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Aziji kot obetavno pot trajnostnega razvoja za blaginjo vseh, ki naj bo podprta tudi v okviru razvojnega sodelovanja EU in lahko navdihuje opolnomočenje migrantov za trajnostni razvoj.
 • Nadaljnji razvoj trajnostnih modelov organizacij, skupnosti, občin in regij v Sloveniji.
Kaj so cilji konference?
 • Upoštevati paradigmo integralnih svetov pri razreševanju globalnih izzivov na različnih ravneh (posamezniki-skupnosti-organizacije-družbe) in kot obetavno teoretično podlago za Agendo 2030.
 • Ponuditi celovit teoretičen model zelenega gospodarstva in družbe, ponazorjen s primeri odličnih praks, kot konceptualni okvir tako za razvoj trajnostnih lokalnih in regionalnih politik in praks kot za model Integralne zelene Evrope.
 • Prikazati potenciale in pričakovane koristi celostnega pristopa zelenega gospodarstva in družbe – ponazorjene z obetajočimi praktičnimi primeri – za reševanje izzivov trajnostnega razvoja v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Aziji, in ki jih je mogoče spodbujati tudi prek razvojnega sodelovanja z Evropsko unijo, lahko pa tudi obogatijo izobraževanje in usposabljanje migrantov iz teh regij.
 • Predstaviti in okrepiti Slovenijo kot pilotno državo za integralno zeleno gospodarstvo in družbo, zlasti kot možni prostor učenja za trajnostni razvoj.
 • Ponuditi možnosti za nadaljnje sodelovanje, raziskovanje in mreženje, tako v slovenskem okviru kot mednarodno, zlasti z globalno mrežo Trans4m.
Komu je namenjena?
5. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet je namenjena socialnim inovatorjem, ki za trajnostne cilje delujejo na različnih področjih in v različnih sektorjih: od globalnih izzivov do razvoja regij in lokalnih skupnosti ter vzgoje in izobraževanja. Nova spoznanja in praktični modeli bodo relevantni tudi za odločevalce in oblikovalce razvojnih politik, še posebej pri razmisleku o prihodnosti Evrope v nemirnem svetu.

5th International Conference

INTEGRAL GREEN ECONOMY FOR A BETTER WORLD

Poljčane & Špitalič & Žiče Charterhouse, Slovenia, 22 – 24 November 2019

A unique event in the framework of European and global endeavours for sustainable development will take place on 22 – 24 November 2019 in Poljčane, in Špitalič  and in Žiče Charterhouse, Slovenia. The Citizens’ Initiative for an Integral Green Slovenia, Trans4m Center for Integral Development from Geneva, Kindergarten Slovenska Bistrica, Kindergarten Slovenske Konjice and Development Agency of Savinjska Region, together with many other organisations and institutions, would like to invite social innovators from various areas, including policy and decision makers, to join the 5th International Conference Integral Green Economy for a Better World (IGE 2019) with the title The Future of Europe in a Turbulent World: Integrating Perspectives and Actualising Potentials on a Path of Sustainability.

The international event will evolve around three main topics:

 • Integral Green Europe as a holistic approach for implementing the new agenda for Europe.
 • Integral approaches in Africa, Middle East and Asia, a Promising Path for Sustainable Development and Well-Being of All – to be supported through development cooperation with Europe and as a valuable enrichment of education and training for migrants.
 • Slovenia as a pilot country of integral green economy and society – the approach we live and develop in different communities and organizations.

The conference will take place in the premises of Kindergarten Poljčane, Dravinjska cesta 28, Poljčane (22 November) and of Kindergarten Špitalič, Špitalič pri Slov. Konjicah 2 (23 November), in the village Špitalič and in Žiče Charterhouse (24 November). It follows the previous conferences on Integral Green Economy in Slovenia and the release of the Gower and Routledge volume Integral Green Slovenia in June 2016.

In addition to presentations of authors of the Integral Green Slovenia book and other innovators for sustainable development from Slovenia, participants from international TRANS4M community will be actively sharing applications of the integral approach in Africa, Middle East and Asia.

More information in the Conference Invitation & Programme.

News about the conference on the Trans4m website >

Conference announcement of the IGE 2018

Dostopnost